Aktuální informace k opatřením na MUP

Kontakt na studijní oddělení:
725 044 123

Kontakt na Odbornou knihovnu Jiřího Hájka:
724 831 985

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO STUDENTY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

VSTUP DO BUDOV MUP

Student může vstoupit do budovy MUP pouze při splnění následujících podmínek:

 1. je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 2. nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Upozorňujeme studenty na aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které upravuje povinnost nošení zakrytí úst a nosu.

VÝUKA a zkouškové období

 1. Rámcová pravidla hybridní a online výuky jsou obsažena v Rozhodnutí rektora č. 11/2021 Organizace a pravidla hybridní a online výuky a zkoušení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.. Manuály jsou k dispozici rovněž v SIS.
 2. Výuka na MUP bude zahájena od pondělí 18. 10. 2021.
  a) Výuka v kombinované formě studia (soboty) bude probíhat hybridně. 
  b) Výuka v prezenční formě studia bude v pondělky, úterky, středy a pátky probíhat hybridně. 
  c) Výuka v prezenční formě studia ve čtvrtky bude probíhat pouze ONLINE. Ve čtvrtek totiž probíhá výuka největších studijních skupin a také výuka povinně volitelných předmětů, při níž dochází k největšímu mísení studentů různých studijních programů. 
 3. Při online výuce ve čtvrtek studenti nedocházejí do budov MUP a připojují se k výuce přes MS Teams (výuka jazyků v ZOOM). 
 4. Hybridní výuka znamená, že výuka bude probíhat prezenčně z učeben v budovách MUP a zároveň bude živě přenášenana MS Teams a nahrávána (výuka jazyků je přenášena v ZOOM a není nahrávána). Při hybridní výuce v pondělky, úterky, středy, pátky a soboty je na volbě každého studenta, zda přijde do učebny prezenčně, nebo se připojí k výuce online. 
 5. Nyní platná ochranná opatření ministerstva zdravotnictví nestanoví pro účast na prezenční výuce na vysoké škole žádné omezující podmínky.
 6. 29. 10. 2021 bude rektorský den: V tento den neprobíhá žádná výuka a budovy MUP budou uzavřeny.
 7. Pokud by se do zahájení výuky změnila pravidla stanovená opatřeními orgánů veřejné moci, budeme studenty o změnách informovat emailem.
 8. Pro jakékoliv připomínky k hybridní a online výuce byla zřízena speciální emailová adresa podnety@ahojskola.cz.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na akademický rok 2021/2022

 1. Přijímací řízení na bakalářské a magisterské studijní programy bylo prodlouženo do 19. 11. 2021.
 2. Přijímací zkoušky do všech bakalářských a magisterských studijních programů v češtině se mimořádně ruší. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech.
 3. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v angličtině se mimořádně konají elektronickou formou. Pohovory a ústní části zkoušek se ruší. 

Studijní oddělení a komunikace s MUP

 1. Veškerou komunikaci lze vyřizovat také emailem či telefonicky, nezbytné listiny lze zasílat datovou schránkou nebo poštou.
 2. O potvrzení o studiu můžete žádat také prostřednictvím Vašich studentských emailů. Budou Vám vyhotovena a zaslána elektronicky.
 3. Všechny žádosti lze posílat elektronicky, ať již přes SIS, nebo pokud to SIS neumožňuje, z Vašeho studentského emailu nebo datovou schránkou. Žádost zaslaná ze studentského emailu je rovnocenná originálu jakékoliv listinné žádosti či podání. Jsme připraveni řešit individuálně i další Vaše potřeby týkající se Vašeho studia, jak jen to bude ve stávající situaci možné. Neváhejte se obrátit na studijní oddělení.
 4. Provoz studijního oddělení je následující:
  Praha Strašnice
  Provoz říjen před začátkem výuky (do 17. 10.):
  po – pá: 9:00 – 17:00
  Praha Jarov
  do 17. 10. 2021 zavřeno 
  Provozní doba studijních oddělní Praha Strašnice a Praha Jarov od 18.10.2021: 
  po – čt: 10:00 – 17:00
  pá: 10:00 – 15:00
  so ve dnech výuky: 9:00 – 15:00

Odborná knihovna Jiřího Hájka

 • Do 17. 10. 2021 je knihovna otevřena po – pá: 9:00 - 17:00.
 • Provoz od 18. 10. 2021:
  po - čt: 9:00 - 18:00
  pá: 9:00 - 16:00
  soboty ve dnech výuky: 9:00 - 16:00.

Konzultační záležitosti můžete vyřizovat také e-mailem či telefonicky: knihovna@ahojskola.cz, +420 724 831 985. 

O využití elektronických zdrojů se informujte na webu knihovny nebo na uvedených kontaktech.
Na webu knihovny je také zveřejněna aktuální nabídka dočasně (zdarma nebo za zvýhodněných podmínek) zpřístupněných elektronických zdrojů.

PROMOCE

Slavnostní promoce v říjnu 2021 plánujeme uskutečnit standardní formou s některými omezeními s ohledem na aktuálně platná opatření orgánů veřejné moci (omezení kapacity jednotlivých obřadů, regulace počtu hostů, podmínky vstupu atd.). Všichni absolventi obdrží separátní email s podrobnými pokyny k promočním obřadům.

Absolventi, kteří se na podzim 2020 nemohli účastnit slavnostních promocí a mají zájem o účast v roce 2021, se mohou emailem či telefonicky ozvat na studijní oddělení a „rezervovat“ si termín účasti.

Upozorňujeme však absolventy, že nyní připravovaná opatření se mohou změnit v závislosti na aktuální situaci.

Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení můžete kontaktovat také telefonicky a emailem. Můžete používat i uvedená mobilní čísla.

 1. Do konce zimního semestru akademického roku 2021/2022 (26. 2. 2022) se dočasně ruší:
  a) výměnné studijní pobyty mimo program Erasmus+ pro přijíždějící studenty,
  b) výměnné studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro přijíždějící studenty s výjimkou studijních pobytů, při nichž je výuka realizována pouze online a s výjimkou studentů v rámci programů Double Degree ze zemí v Evropské unii,
  c) výměnné pobyty i mobility akademických pracovníků i administrativních zaměstnanců pro veškeré přijíždějící osoby, včetně všech hostujících profesorů a jakýchkoliv jiných pracovních návštěv, s výjimkou mobilit akademických pracovníků v rámci programu Erasmus+ realizovaných pouze online a předem odsouhlasených rektorem MUP.
 2. Vyjíždění studentů MUP na partnerské instituce v rámci výměnných studijních pobytů a pracovních stáží v programu Erasmus+ je povoleno, ovšem pouze za splnění následujících podmínek:
  a) studenta musí partnerská instituce bezvýhradně přijmout,
  b) studenti mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ s čerpáním grantu pouze do země, v níž je aktuálně čerpání grantu možné na základě rozhodnutí poskytovatele grantu (DZS), a to v den podpisu smlouvy a v den před výjezdem a v den výjezdu do dané země. Riziko spojené se změnou kategorie dané země spočívající zejména v neposkytnutí nebo nutnosti vrácení grantu nese student,
  c) studenti mohou vyjet pouze do země, jejíž vnitrostátní pravidla umožňují daného studenta přijmout,
  d) student bere na vědomí, že riziko spojené se změnou (i náhlou) vládních pravidel v Česku i v zemi pobytu může být značné a podstupuje ho dobrovolně. Veškeré náklady vzniklé změnou jakýchkoliv pravidel orgány veřejné moci Česka i v zemi pobytu nebo poskytovatelem grantu Erasmus+ (DZS), včetně zdravotních rizik, nese student. MUP se pokusí vyvinout činnost k tomu, aby negativní následky pro studenta byly co nejmenší a aby případné vedlejší náklady či riziko neposkytnutí, krácení či odebrání grantu bylo co nejmenší – v tom jí student poskytne nutnou součinnost. Pokud se však nepodaří tyto náklady odvrátit, nese je student,
  e) student bere na vědomí, že změny situace mohou vyvolat zrušení jeho cesty, neposkytnutí grantu, jeho zkrácení či odebrání,
  f) student při podpisu smlouvy o realizaci předmětného studijního pobytu či pracovní stáže v rámci programu Erasmus+, resp. před zahájením studijního pobytu či pracovní stáže mimo program Erasmus+, podepíše prohlášení, kterým se zaváže respektovat ustanovení uvedená v tomto odstavci, v opačném případě může MUP odepřít uzavření takové smlouvy, resp. realizaci studijního pobytu či pracovní stáže.

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.
Potvrzení podle uvedeného opatření MUP nevydává a po dobu jeho platnosti tedy nebude žadatelům uděleno vízum.

Rádi bychom ujistili ty z Vás, kteří se nemohou vrátit do České republiky na výuku, že pro Vás zajišťujeme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Další informace na webu Ministerstva vnitra.

Aktuální informace Ministerstva vnitra jsou k dispozici zde.

Kontakty na pracoviště Ministerstva vnitra,

Informace v souvislosti s mimořádnou situací získáte na e-mailu - pobyty@mvcr.cz.

Další informace

Aktuální informace o koronaviru na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Po - čt: 9-18

Pá: 9-16

Soboty ve dnech výuky: 9-16