Aktuální informace k opatřením na MUP

Kontakt na studijní oddělení:
725 044 123

Kontakt na Odbornou knihovnu Jiřího Hájka:
724 831 985

Aktuality

Od 2. 7. 2021 dochází k úpravě platných opatření:

Detailní informace obsahují tyto předpisy:

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO STUDENTY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

VSTUP DO BUDOV MUP

Student může vstoupit do budovy MUP pouze při splnění následujících podmínek:

 1. je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 2. nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Upozorňujeme studenty na aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které upravuje povinnost nošení zakrytí úst a nosu.

VÝUKA a zkouškové období

 1. Rámcová pravidla hybridní a online výuky jsou obsažena v Rozhodnutí rektora č. 4/2021 Organizace a pravidla hybridní a online výuky a zkoušení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.. Manuály jsou k dispozici rovněž v SIS.
 2. Opravné termíny proběhnou standardně od 1. 9. do 30. 9. 2021 online formou.
 3. Pro jakékoliv připomínky k hybridní a online výuce byla zřízena speciální emailová adresa podnety@ahojskola.cz.
 4. Výuka v zimním semestru akademického roku 2021/2022 začíná 18. 10. 2021. O formě výuky bude rozhodnuto v závislosti na aktuálně platných vládních opatřeních cca 2 – 1 týden předem.

SZZK, SRZK, OBHAJOBY DISERTACÍ

 1. Státní závěrečné zkoušky (SZZK) budou probíhat v září od 2. 9. do 17. 9. 2021, a to jak prezenčně, tak online, v návaznosti na aktuálně platná vládní omezení. O online SZZK studenti předem musí požádat, a to do 15. 8. 2021.
 2. Studenti, kteří budou obhajobu a SZZK absolvovat distanční online formou, odevzdávají pouze elektronickou verzi práce do SIS. V případě prezenční obhajoby a SZZK studenti odevzdávají do SIS elektronickou verzi práce a k obhajobě přinesou oboustranně vytištěnou verzi práce volně uloženou v deskách (práce letos nemusí být svázána ani pevnou, ani kroužkovou vazbou), která se jim po obhajobě vrací. Text tištěné verze práce musí být obsahově totožný s textem elektronicky odevzdané práce.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na akademický rok 2021/2022

 1. Přijímací zkoušky do všech bakalářských a magisterských studijních programů v češtině se mimořádně ruší. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech.
 2. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v angličtině se mimořádně konají elektronickou formou. Pohovory a ústní části zkoušek se ruší.
 3. Přijímací zkoušky do doktorského studia proběhnou online.

Studijní oddělení a komunikace s MUP

 1. Prosíme studenty, aby veškerou komunikaci vyřizovali přednostně emailem či telefonicky, nezbytné listiny lze zasílat datovou schránkou nebo poštou.
 2. Studijní oddělení kontaktujte přednostně emailem a telefonicky.
 3. O potvrzení o studiu žádejte prostřednictvím Vašich studentských emailů. Budou Vám vyhotovena a zaslána elektronicky.
 4. Všechny žádosti posílejte elektronicky, ať již přes SIS, nebo pokud to SIS neumožňuje, z Vašeho studentského emailu nebo datovou schránkou. Žádost zaslaná ze studentského emailu je rovnocenná originálu jakékoliv listinné žádosti či podání. Jsme připraveni řešit individuálně i další Vaše potřeby týkající se Vašeho studia, jak jen to bude ve stávající situaci možné. Neváhejte se obrátit na studijní oddělení.
 5. Provoz studijního oddělení v létě 2021 bude následující:

  Praha Strašnice
  Provoz červenec a srpen (7. 7. – 31. 8. 2021):
  po – čt: 9:00 – 17:00
  pá: zavřeno
  (v pátek mají všichni zaměstnanci home-office a jak záležitosti studentů, tak veškerá další agenda jsou v pátek běžně vyřizovány telefonicky, e-mailem či přes MS Teams)
  Provoz září a říjen před začátkem výuky (1. 9. – 17. 10.):
  po – pá: 9:00 – 17:00
  Praha Jarov
  do 17. 10. 2021 zavřeno

Odborná knihovna Jiřího Hájka

 • Od 3. 7. do 31. 7. 2021 bude Odborná knihovna Jiřího Hájka z důvodu zákonem stanovené povinnosti provést revizi knihovního fondu uzavřena. Výpůjční doby budou automaticky prodlouženy a zpozdné nebude účtováno.
 • Od 1. 8. do 31. 8. 2021 bude knihovna otevřena po, st: 9:00 – 17:00; út, čt: 9:00 – 15:00; pá: zavřeno.
 • Od 1. 9. do 17. 10. 2021 bude knihovna otevřena po – pá: 9:00 – 17:00.
 • Provoz od 18. 10. 2021 bude upřesněn na základě platných vládních omezení cca dva týdny předem.

V knihovně může být přítomno maximálně 9 osob a je nutné dodržovat rozestupy minimálně 2 m. Konzultační záležitosti můžete vyřizovat e-mailem či telefonicky: knihovna@ahojskola.cz, +420 724 831 985. 

O využití elektronických zdrojů se informujte na webu knihovny nebo na uvedených kontaktech.
Na webu knihovny je také zveřejněna aktuální nabídka dočasně (zdarma nebo za zvýhodněných podmínek) zpřístupněných elektronických zdrojů.

ŠKOLNÉ A POPLATKY

Splatnost školného na další akademický rok je posunuta z 30. 6. na 30. 9. 2021.

PROMOCE

Pevně doufáme, že slavnostní promoce v září a říjnu 2021 budou moci standardně proběhnout. Přesto však nejsme schopni v současné době garantovat, že se promoce budou konat, a pokud ano, v jaké formě či s jakými omezeními. Promoce organizačně připravujeme a plánujeme různé logistické varianty, i přesto však bohužel vzhledem ke zkušenostem z loňského roku a k nepředvídatelnosti vládních opatření nemůžeme garantovat jejich konání. Konečné rozhodnutí učiníme začátkem září t.r., tedy cca dva týdny před konáním prvního promočního obřadu, a to v návaznosti na platné podmínky a platná opatření vlády, ministerstev a také vlastníka sálu, v němž se promoce konají, tedy Magistrátu hlavního města Prahy. Samozřejmě platí možnost, že si zájemci z řad absolventů mohou diplom vždy vyzvednout na studijním oddělení již cca 2 měsíce po úspěšné SZZK.

Studenti, kteří se na podzim 2020 nemohli účastnit slavnostních promocí a mají zájem o účast v roce 2021, se mohou emailem či telefonicky ozvat na studijní oddělení a „rezervovat“ si termín účasti. Upozorňujeme však zájemce, že konání promocí nelze ani v roce 2021 zatím plně garantovat a že je nutné vyčkat na to, jaká budou platit na podzim 2021 vládní opatření.

Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení funguje jak na pevné lince, stejně tak můžete používat i uvedená mobilní čísla.

 1. Do konce zimního semestru akademického roku 2021/2022 (26. 2. 2022) se dočasně ruší:
  a) výměnné studijní pobyty mimo program Erasmus+ pro přijíždějící studenty,
  b) výměnné studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro přijíždějící studenty s výjimkou studijních pobytů, při nichž je výuka realizována pouze online a s výjimkou studentů v rámci programů Double Degree ze zemí v Evropské unii,
  c) výměnné pobyty i mobility akademických pracovníků i administrativních zaměstnanců pro veškeré přijíždějící osoby, včetně všech hostujících profesorů a jakýchkoliv jiných pracovních návštěv, s výjimkou mobilit akademických pracovníků v rámci programu Erasmus+ realizovaných pouze online a předem odsouhlasených rektorem MUP.
 2. Vyjíždění studentů MUP na partnerské instituce v rámci výměnných studijních pobytů a pracovních stáží v programu Erasmus+ je povoleno, ovšem pouze za splnění následujících podmínek:
  a) studenta musí partnerská instituce bezvýhradně přijmout,
  b) studenti mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ s čerpáním grantu pouze do země, v níž je aktuálně čerpání grantu možné na základě rozhodnutí poskytovatele grantu (DZS), a to v den podpisu smlouvy a v den před výjezdem a v den výjezdu do dané země. Riziko spojené se změnou kategorie dané země spočívající zejména v neposkytnutí nebo nutnosti vrácení grantu nese student,
  c) studenti mohou vyjet pouze do země, jejíž vnitrostátní pravidla umožňují daného studenta přijmout,
  d) student bere na vědomí, že riziko spojené se změnou (i náhlou) vládních pravidel v Česku i v zemi pobytu může být značné a podstupuje ho dobrovolně. Veškeré náklady vzniklé změnou jakýchkoliv pravidel orgány veřejné moci Česka i v zemi pobytu nebo poskytovatelem grantu Erasmus+ (DZS), včetně zdravotních rizik, nese student. MUP se pokusí vyvinout činnost k tomu, aby negativní následky pro studenta byly co nejmenší a aby případné vedlejší náklady či riziko neposkytnutí, krácení či odebrání grantu bylo co nejmenší – v tom jí student poskytne nutnou součinnost. Pokud se však nepodaří tyto náklady odvrátit, nese je student,
  e) student bere na vědomí, že změny situace mohou vyvolat zrušení jeho cesty, neposkytnutí grantu, jeho zkrácení či odebrání,
  f) student při podpisu smlouvy o realizaci předmětného studijního pobytu či pracovní stáže v rámci programu Erasmus+, resp. před zahájením studijního pobytu či pracovní stáže mimo program Erasmus+, podepíše prohlášení, kterým se zaváže respektovat ustanovení uvedená v tomto odstavci, v opačném případě může MUP odepřít uzavření takové smlouvy, resp. realizaci studijního pobytu či pracovní stáže.

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.
Potvrzení podle uvedeného opatření MUP nevydává a po dobu jeho platnosti tedy nebude žadatelům uděleno vízum.

Rádi bychom ujistili ty z Vás, kteří se nemohou vrátit do České republiky na výuku, že pro Vás zajišťujeme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Další informace na webu Ministerstva vnitra.

Aktuální informace Ministerstva vnitra jsou k dispozici zde.

Kontakty na pracoviště Ministerstva vnitra,

Informace v souvislosti s mimořádnou situací získáte na e-mailu - pobyty@mvcr.cz.

Další informace

Aktuální informace o koronaviru na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

a s výjimkou studentů v rámci programů Double Degree ze zemí v Evropské unii