Evropská studia a veřejná správa

Zajímáte se o věci veřejné nebo již pracujete ve veřejné správě a potřebujete si zvýšit kvalifikaci? Studujte program Evropská studia a veřejná správa. Získané znalosti procesů v rámci veřejné správy studium dále rozvíjí nejen o znalosti evropské problematiky jako obecného základu oboru, ale také o speciální aspekty evropských studií – teritoriální a regionální studia a veřejnou správu v EU.

Proč studovat

 • Seznámíte se se subjekty veřejné správy.
 • Získáte znalosti z oblasti obchodního, občanského, finančního a pracovního práva.
 • Naučíte se pracovat s právními předpisy v praxi.
 • V rámci studia se účastníte projektů i grantů samosprávných územních celků.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry právních disciplín a veřejné správy.

Kam po studiu

 • instituce Evropské unie
 • mezinárodní organizace
 • mezinárodní a nadnárodní společnosti
 • ústřední a místní správní úřady
 • orgány územní samosprávy
 • vládní i nevládní organizace a instituce
 • média

Studijní program: Evropská studia a veřejná správa
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Reálné uplatnění absolventů

 • vrchní komisař analyticko-právního oddělení Policie ČR
 • vedoucí správního odboru MěÚ
 • office manager právní kanceláře

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: info@ahojskola.cz
Telefon: 274 815 044

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.
Potvrzení podle uvedeného opatření MUP nevydává a po dobu jeho platnosti tedy nebude žadatelům uděleno vízum.

Rádi bychom ujistili ty z Vás, kteří se nemohou vrátit do České republiky na výuku, že pro Vás zajišťujeme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Aktuální informace zveřejňujeme průběžně na této internetové stránce.

Online přihláškaDo prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných magisterských studijních oborů/programů v akademickém roce 2021/2022 jsou uchazeči výjimečně přijímáni bez přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.